Заданието
Изработване на задължителен съд и на предмет по избор.

Original
Задължителният съд е свещник.

Предмета по избор трябва да е традиционен за района на работа на майстора.
Майсторите участници в състезанието

Петър Девков
Петър Девков,
гр. Трявна

Любен Ангелов
Любен Ангелов,
с. Равда

Лазар Урумов
Лазар Урумов,
гр. Пловдив

Димо Димов
Димо Димов,
гр. Пловдив

Боян Христов
Боян Христов,
гр. София

Георги Манолов
Георги Манолов,
гр. Хисар

Николай Томов
Николай Томов,
гр. Пловдив

Работата на журито


Разяснениета на журито


Последно уточняване на условията


Показване на задължителния предмет


Стартът с менчето за "по вода"


Преглеждане на изработените предмети


Изложбата от изработените предмети


П Р О Т О К О Л

       Днес, 02.09.2006г., на основание на Статута за провеждане на майсторска надпревара "Ковано желязо" жури в състав:

       Председател:
Иглика Мишкова - етнограф - ЕИМ - БАН
       и членове:
Благой Попов - майстор, член на Оперативното бюро
Росица Бинева - уредник отдел "Занаяти" - АЕК "Етър",

прегледа изработените по време на състезанието предмети от участниците:

Петър Стефанов Девков - гр. Трявна
Любен Димитров Ангелов - с. Равда
Лазар Николов Урумов - гр. Пловдив
Димо Жеков Димов - гр. Пловдив
Боян Иванов Христов - гр. София
Георги Александров Манолов - гр. Хисар
Николай Георгиев Томов - гр. Пловдив

       След обстойно обсъждане на точността на изработка на задължителния предмет и на предметите по избор като техника и естетика, комисията

       РЕШИ:

       Голямата награда "Сребърна хлопка", почетен диплом, парична награда от 400 лв. и право на изложба-базар в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" през 2007г.. се присъжда на Лазар Урумов - гр. Пловдив - за цялостно представяне и познаване историята на занаята.
       Първа награда в размер на 200 лв. и грамота се присъжда на Димо Димов - гр. Пловдив за най-добро познаване на традицията и технологията на изработка.
       Специалната награда на в Архитектурно-етнографски комплекс "Етър" в размер на 150 лв. се присъжда на Любен Ангелов - с. Равда за проявена сръчност и за артистичност в интерпретацията.
       Настоящия протокол се съставя в четири еднообразни екземпляра.

Жури:                                                        
Председател: ..............................
/ И. Мишкова /

Членове: ..............................
/ Б. Попов/
..............................
/ Р. Бинева/

Награждаването на майсторите
1


Г-н Румян Ганчев - директор на дирекция " Музеи, галерии и изобразителни изкуства" връчва голямата награда "Сребърна хлопка" на Лазар Урумов - гр. Пловдив - за цялостно представяне и познаване историята на занаята

2


Инж. Богомил Белчев - кмет на Община Габрово, домакин на вечерта на майстора, връчва Първа награда на Димо Димов - гр. Пловдив - за най-добро познаване на традицията и технологията на изработка.

3


Директорът на АЕК "Етър" - г-жа Пенка Колева връчва Специалната награда за проявена сръчност и артистичност на Любен Ангелов - с. Равда за проявена сръчност и за артистичност в интерпретацията.

4


От 1994г. в състезанията провеждани в АЕК "Етър", наградата за млад майстор се дава неизменно от Иванка Стоева - майстор тъкани и плетиво - гр. Троян. Награда за млад майстор тази година се присъжда на Георги Манолов - гр. Хисар